.

Online Islamic Crash Course IV (Nawaythi) 2021

 Amka samma kalta ke mawjooda halat bitter chadwa bitter deeni bedari paida karu che ani aple Deen Islam upper a'itimad paida karu che bhalli zaroori ashe. 

Yhan sabab Idara Learn Qur’an tarfin 8 tukun 20 Warsa chi chadwa sabab 20 days Online Islamic Crash Course IV (Nawaythi)  5th August tikun shuru zatalo ashe. 

Ta sabab samma kade guzarish ashe ke dakkan se dakkan apli chdwa cho admission karu che.

Note: Hen classes sirf boys sabab rhatale ani Registration chi akhri date 4 August ser ashe.

Mazeed tafseelat ani Registration sabab contact karu che. 

https://wa.me/919886582782 (Click Here)

Team Learn Qur’an

No comments: